istanbul escort sikiş izle

Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
www.gundemyazar.com | Şalpazarı Haber – Ağasar Haber- Trabzon Haber

TENGRİ TEVHİD ‘DİR

TENGRİ TEVHİD ‘DİR

Bozkıra has özelliklerle süregelen , yeryüzünün neresinde gidilirse gidilsin bozulmamış yaşam tarzlarından ve temiz fıtratlarından tanınır Türk milleti.
Türk milleti var olduğundan beri Tek Allah’a inandı. Sanıldığı gibi Türkler Şaman doğmamışlardır. Put , taş gibi nesnelere itimat ederek zaten tapmamışlardır. Var olduklarından beri tek Tengri, tek Allah inancına sahip olmuşlardır. Eski Türk yazıtlarda da görüldüğü gibi Tanrı , Tengri ye çoğul eki getirilmeden tekil olarak ifade edilmiştir. Bu sebeple Tanrılar ve Tengriler gibi sapkın ifadeler Türk kültüründe yer almamıştır.

Türklerde hiçbir şekilde “tanrılar” şeklinde çoğul bir kullanım yoktur. Tarihimizde yazıtlarımızda da Yaratana ortak koşma, şirk yoktur. Tanrı Tekildir, Tanrı kelimesi Türkçedir, “lar’’ ekini ekleyenler Türkler değil, yabancıların icimizde tekil olan Tanrı ifademizi, kasten töremizi bozmak için Türk kültürünü Türk’e karşı yabancılaştırma oyunudur. Kısmen basarılı oldular. Türk olmayanların Tanrı sözcüğümüzün mukaddesat varlığını bozarak, dil ve inanç namusumuza yaptıkları bu oyun ayrı bir yazının konusu olabilir, ömrümüz yeterse bir gün yazmak isterim. Tengri inancı ile Şamanizm iki ayrı inançtır. Birbirinden farklıdır. Çok iyi araştırınız.
Tengri tektir, eşi ve benzeri yoktur. Gözle görülmez. Mekandan uzaktır. Tek Yaratandır. Bilinen ve bilinmeyen her şeyi O yaratmıştır. Savaşlarda O’nun iradesi ile zafere ulaşılır. Buyurur, iradesine uymayanları cezalandırır. İnsanlara kut ve ülüg (kısmet) bağışlar ama bunları layık olmayanlardan geri alır. Canlılara yaşam verir. Ölüm onun iradesine bağlıdır. Varlıklara yaşam verdiği gibi, dilediğinde de onu geri alır. İnsanlar gibi muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır. O tek’tir, kudreti Ulu olan tüm kainatın yaratıcısıdır. Türk inancında Göktürk anıtlarından anladığımız Tengri’nin özellikleri budur. Görüldüğü gibi İslam dininde iman esası ile aynıdır.
Bunları nereden biliyoruz, diyecek olursak, kesinlikle yanlış olabilirliği belirgin olabilecek mitolojik öykülerden degil, tarihi belge taş yazıtlarımızdan yani bilimsel verilerden biliyoruz.
Şimdi Orhun Kitâbeleri’nde Yaratıcının tek olduğunu anlatan Türk milletine ders verici nasihatlerden bir kısmını aktarabilirim;
“Tanrı (Tengri) yardım ettiği için milletime; gözle görülmeyen, kulakla işitilmeyen yerler kazandırdım. Tengrı buyruğu olduğu için, Devletli olduğum için size Kağan oldum. Tengri yardım ettiği için dört yöndeki milleti derleyip topladım.”
Ey Türk Milleti; Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, ilini, töreni kim bozabilir? Ey Türk Milleti, titre ve kendine dön!”
“Tengri yarlıkadı yanydımız.” (Tanrı bahşetti yendik).

Orhun Kitâbelerinde tek Tanrı için; “Yeri yarattı, Gök’ü yarattı, ikisinin arasında kişiyi yarattı. Kişi Tanrı’ya yakardı, yakındı” der.
Kültigin Yazıtlarımızda ise şöyledir;

Önce Kırgız kağanını balbal olarak diktim. Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye, babam kağanı, annem hatunu yükseltmiş olan Tanrı, il veren Tanrı, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye
Kültigin yazıtı Doğu yüzü

Kül Tigin olmasa hep ölecektiniz. Küçük kardeşim Kül Tigin vefat etti. Kendim düşünceye daldım. Görür gözüm görmez gibi, bilir aklım bilmez gibi oldu. Kendim düşünceye daldım. Zamanı Tanrı yaşar. İnsan oğlu hep ölmek için türemiş.
Kültigin Kuzey yüzü

Başka söze gerek var mı? Türk Yazıtlar her şeyi söylemektedir.
Kök Türk yazıtlarında karşımıza çıkan ve yukarıdaki birkaç cümleyle açıklanmaya çalışılan inanç sistemi, İslamiyet’in kabulüne kadar ki dönemlerde devam ettirdikleri ve Türk milletinin Tengri yani Tek bir Yaratıcıya , Tek bir Tanrıya daima inanan Türk milletinin mensup olduğu inanç sistemidir.

Yine yazıtlardan öğrendiğimize göre Türkler; Allah’ın en büyük Kudret olduğuna, yeri göğü yarattığına, yeri yeşerttiğine, öldüren ve dirilten O olduğuna inanmışlardır….
Atilla yazıtlarında geçen, Atilla Romalıları tarif ederken; “PUTA TAPAN KAVİMDİR” der ve şöyle devam eder; ” IRKIMDAN OLAN PUTA TAPMAZ!”

Şu ana tanrıça, şu Tanrının çocuğu, şu totem paganlıkla, doğaya Yaratan’ın sıfatlarını verme, hem aziz tekil olan Tanrı/Tengri sözcüğümüzü yabancı sapkın kulturlerin “lar” coguluyla Tek Tanrı inancına hakaret , küfür etmek, hem de Tengri inancının yanlış anlaşılmasına, yabanci kültürlerdeki sapkın pagan inanışlarla aynı çok Tanrılı sıradan bir inanış gibi göstermek Türklük, Türkçülük değildir.

Metehan, Bilge Kağan, Kültigin ve Atilla gibi baş Türkler “Tengri tektir, ona inanırız” derken, peki hangi sözde Türkler (!) Totem yani pagan kültüründeki olan şamanizmden bahsetmektedir? Bilimsel kanıt Tek Tanrı’yı duyurucu tarihi Türk kitabeleri anıtları, yazıtları iken, Türk kültürünü panteist ve politeist yapmaya çalışan sözde Türkçü özde sinsi töre bozucu çakallar, Tevhidci yani Tek tanrılı temiz Tengri inancımızı çok tanrılı gibi gösterme gayreti hangi sapkın milletlere hizmet etmektir? Ortaya atmış oldukları politeist ve panteist Türk dini iddialarını bilimsel olan Türk yazıtlarında kanıtlayabilmişler midir? Orhun Yazıtları, Göktürk yazıtları, Kültigin yazıtları ortadadır , Türk tarihi kültürünün bilimsel olarak kanıtıdır. Ve bilimsel taş yazıtlarımızda Türk inancının tüm kainatı ve içindekileri Yaratan tek bir Yaratanın Tengri’nin olduğunu söylemiş, Türklerin Tek Tanrılı olduğunu kanıtlamıştır.


Taşı oyup onu put yapmayan Türk ırkı, Türk Töresi Uludur. Ve Türk ezelden beri Tek Tanrıcıdır. Peygamberlerin ifade ettiği gibi yeri göğü yaratan tek bir yaratandan bahseden , Tek bir Yaratana sadık kalmış ırk Türk milletidir.
Biz Türkler kültürümüz de dua ederken de : “Tengri Türk budunu koldasıng.” (Tanrı Türk soyunu korusun.) demişlerdir. Sen Tek Tanrı inancını korursan, soyunda korunur Türk!

Türk Milleti’nin mayası kendisini ve içinde bulunduğu evreni yaratan Tek bir Yaratanın Varlığına olan inancındandır. O mayanın; bu milletin genlerinde, karakterinde –unutulmuş bile olsa Şamanizm ve diğer totemliğe sapan gruplar tarafından saptırılmaya çalışılsada , yazıtlarda atalarımız tüm panteist , politeist iddiacıları çürütmüş ve Türk’ün Tek bir Tengriye inanırız amentüsünü taşlara kazımışlardır, totemseverlerin, tanrısızların, çok ilahlıların, Türk’ün temiz Tevhidci 3000 yıllık Hanif dini Tengri inancını bozmaya sapkın zihniyetleri de güçleri de yetmeyecektir.

Kainatı bir bütünlük içerisinde kavrayan Tengri inancında parça parça totemlerle çok Tanrılı bir inanç olması mümkün mü?
Yüksek ahlakı bozulmayan Türk milletinin kainatın tek bir yaratıcısı olan Tengri’ye , Umay, Ülgen gibi eş değer Tanrıları göstermek Türk’ün Tek Tanrı inancına ihanet etmek ve gercegi saptırmak değil midir? Türk’ün yeryüzünde put yapmamış temiz soyuna çok tanrılı gibi anlatmak hangi yabancı zihbiyetlerin Türk’ün temiz töresini bozmak için tezgahladığı oyundur.
Türk gençleri sunu iyi bellemedir. Türk’ün yeryüzünde put yapmamış dini Tek Tanrılıdır. Tevhidir. Tengri Tek’tir, Uludur.
Peki Tevhid nedir? Türk dil Kurumunun Tevhid tanımı şöyledir;
Yaratanın birliğine inanma, bir sayma, Tek Tanrıcılık. Türk Dil Kurumu sözlük (bakınız)
Yaratanın bir olduğuna ve ondan başka hiç bir yaratanın olmadığına inanmaktır. Varlığında, sıfatlarında ve fiillerinde tek kabul edip; varlığında, sıfatlarında ve fiillerinde başka hiçbir şeyi, nesne, totem, kişiyi yani kimseyi ona ortak koşmamaktır. Bu Tevhide çağıran, Yaratanın özel emir verdiği elçilere, habercileri de inanırız.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine şiirinde Türk milleti için ifade ettiği

” Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid’i”

mısralarında beyan ettiği kadar Türk inancında, Tek Tanrıcılık şuurunda olsalar. Kanın Tek Tanrı ile akmışken, Tengri ile aynı güçte totemler görmek bir Türk’e yakışır mı ?

Ata Hanif Tengri inancmızı totemlerle anlatanlara karşı, Orhun yazıtlaımızda atalarımızın dediği gibi Tengri Tek’tir deyin .

Türk dünya sahnesinde var olduğundan beri tevhid’cidir. . Bozulanlar haricinde, özümüz yeryüzünde put yapmamış tek millettir. . Mitolojik hikayelere adı üzerinde hikayeye değil, yazıtlarda yazan Turk’ün Tek bir Tanrı inancinin Tevhid olduğunu anlamamak mümkün mu? Dinler İslam, musevilik, Hristiyanlık yokken yani kitap yokken, ne vardı, haniflik vardı, Tek bir Yaratana inanmış Ruh, kurtarılmış Ruh, taş karşısında edilmeyen ruh, gözle gorulmeyen tek bir yaratıcıya gönlü aklı ile inanmış Ruh Tevhid değil de nedir?
Tengri konusunu neden yazdım. Çünkü Türk’üm. Çakma Türk değilim. Türk’ün ilk toresinin Tek bir Yaratana inanmış soydanım. Bu takva ve üstünlüktür. Türk ırkının varıldığı öz inancı Tengri Tek Yaratan inancını, çok tanrılı gibi gosteren tarihciymiş, eğitmenmiş  kim olursa olsun karşısına dikilir, atalarımın Orhun kitabelerinde taşlara yazdığı gib “Tengri Tek’tir “ dedim, diyorum, diyeceğim son Türk nefesime kadar. Tıpkı atamdan dinlediğim nasihata bağlı kaldığım gibi;

“Türk, Oğuz beyleri, kavmi, işitin yukarıda gök basmasa, aşağıda yer
delinmese Türk milleti ülkeni, töreni kim bozabilir?
(Bilge Kağan Abidesi-Doğu Yüzü)

“Türk Oğuz begleri budun esid: uze tengri basmasar asra yir telinmeser Türk
budun ilingin törüngün kim artati udaçı erti? Türk budun ertin, ökün!”

Yorum Yazmayı Unutmayın
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.